Młodzież Aktywna Lokalnie

„Młodzież Aktywna Lokalnie” (MAL) to projekt edukacyjny zrealizowany w 2016/2017 r. w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Adresatami MAL byli młodzi mieszkańcy warszawskich dzielnic Bielany, Bemowo, Ursus i Wesoła. Młodzież poznawała w praktyce narzędzia angażowania się w życie obywatelskie, takie jak budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Wspierani przez mentorów, młodzi mieszkańcy Warszawy samodzielnie przygotowali ponad 20 wniosków do budżetu partycypacyjnego. Niemal połowa została zrealizowana.

Dzielnicowe debaty diagnostyczne i warsztaty kreatywne

Zanim młodzież sięgnęła po formularze wniosków, uczniowie ze szkół z terenu dzielnic objętych projektem „Młodzież Aktywna Lokalnie” zostali zaproszeni do udziału w warsztacie kreatywnym i debacie diagnostycznej. Ich istotą było zachęcenie młodych warszawiaków do wnikliwszego przyjrzenia się najbliższemu otoczeniu. Koordynatorom projektu zależało na tym, by młodzieżowe pomysły i działania były odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej. Spotkania organizowane były przy współpracy z członkami Młodzieżowych Rad Dzielnic.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami funkcjonowania inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego (np. ogólnodostępność, trwałość, konieczność realizacji w okresie jednego roku kalendarzowego, lokalizacja na terenie nieruchomości należących do urzędu miasta st. Warszawy) oraz z harmonogramem.

Ponadto na ścianach wywieszono opisy i zdjęcia zrealizowanych do tej pory projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. Młodzież, swobodnie poruszając się po sali, mogła zapoznać się z nimi i wybrać najbardziej inspirujące przykłady. Bank warszawskich projektów, które doczekały się realizacji, można znaleźć pod tym linkiem.

Tę część warsztatu domykała dyskusja w mniejszych grupach na temat problemów dostrzeganych przez młodzież w najbliższym otoczeniu oraz potrzeb mieszkańców danej dzielnicy, w szczególność w wieku szkolnym.

W drugiej części spotkania praca prowadzana była metodą dyskusji world cafe.  Trenerzy przedstawili 4 obszary tematyczne (wskazane wcześniej przed Młodzieżową Radę Dzielnicy), tj.: kultura i sztuka, sport, technologie, rekreacja i wypoczynek. Każdy temat został przyporządkowany jednemu stolikowi. Gospodarzem i moderatorem każdego stolika tematycznego był przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy, wyposażony w pytania pomocnicze i opracowane dane. Uczniowie, zasiadając przy wybranych przez siebie stolikach, określali najistotniejsze dzielnicowe problemy i potrzeby w danych obszarze. Po upływie wyznaczonego czasu zmieniali stoliki.

Na ostatnim etapie rozpoczęło się poszukiwanie rozwiązań. Pojawiły pierwsze pomysł, zaczątki projektów, które w kolejnych tygodniach uczniowie przekształcali we wnioski do BP i inicjatywy lokalnej.

Praca nad projektami BP i inicjatywy lokalnej

Każda z młodzieżowych grup dzielnicowych otrzymała 12 godzin wsparcia indywidualnego opiekuna, który w czasie regularnych spotkań pomagał młodym w procesie krystalizowania pomysłów i przechodzenia przez procedury miejskie. Młodzież mogła liczyć na wsparcie w:

  • wypełnieniu wniosku do budżetu partycypacyjnego lubinicjatywy lokalnej;
  • dopełnieniu formalności (zgoda opiekuna, podpisy mieszkańców, pozwolenia);
  • konstruowaniu kosztorysu;
  • konsultacjach z urzędnikami;
  • przygotowaniu do prezentacji projektów podczas obowiązkowych spotkań z mieszkańcami;
  • promocji projektu.

W tym procesie najistotniejsza była samodzielna aktywność młodzieży. Mentor udzielał grupom pomocy i wsparcia w pokonywaniu trudności na tyle, na ile grupy dzielnicowe tego potrzebowały. Nie wyręczał młodych autorów na żadnym z etapów składania wniosków.

Festiwal projektów

Na finałowym etapie projektu Młodzież Aktywna Lokalnie młodzi liderzy lokalni zaprezentowali efekty swojej ponad półrocznej pracy podczas ogólnomiejskiej konferencji podsumowującej. Z młodzieżowymi projektami do budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej  (niezależnie od tego, czy zostały przekazane do realizacji) mogli zapoznać się rówieśnicy autorów, nauczyciele oraz zaproszeni goście z urzędu miasta st. Warszawy.

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl