W punkcie 7 Karty Zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin czytamy:

Młodzieżowa Rada Gminy, aby móc skutecznie działać potrzebuje systematycznego wsparcia ze strony dorosłych: władz, nauczycieli, urzędników i opiekunów.

Młodzieżową Radę Gminy tworzą osoby pełne zapału i energii, które chcą coś zmienić w społeczności. Jednak w wieku 13-18 lat nie wiedzą jeszcze, co to znaczy być młodzieżowym radnym i jak uczestniczyć w życiu publicznym swoich gmin. Aby móc to robić potrzebują przygotowania, systematycznego rozwoju i wsparcia dorosłych (urzędników, opiekunów, władz), które w krajach UE jest standardem i wymogiem w pracy z młodzieżowymi radami na wszystkich szczeblach samorządu.

Wsparcie ze strony władz gminy jest ważne i konieczne, ponieważ młodzi ludzie, którzy zostają młodzieżowymi radnymi dopiero uczą się aktywności w sferze publicznej, a rolą dorosłych jest ich tego nauczyć.

Jak wskazuje Rada Europy (europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym[1]) obowiązkiem dorosłych jest stworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej młodych.

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne

i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokracji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. (…) By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożliwienie młodym od zaraz, działalności i wpływu na podejmowane decyzje, a nie dopiero w późniejszym okresie ich życia.”

Preambuła Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym.

Możliwe formy wsparcia młodzieżowej rady przez władze to:

  • zagwarantowanie opiekuna, który na bieżąco będzie pracował z młodzieżowymi radnymi,
  • zorganizowanie szkolenia przygotowującego młodzieżowych radych do pełnienia swojej roli,
  • zapewnienie przyjaznej i opartej na gotowości słuchania głosu młodych codziennej współpracy władz i urzędników z młodzieżowymi radnymi.
  • Wyznaczenie koordynatora ze strony urzędu, który będzie współpracował z opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy i będzie odpowiedzialny ze strony władz i urzędu za sprawy związane z młodzieżowa radą, w szczególności przekazywanie informacji młodzieżowym radnym.

[1] http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/COE_charter_participation_po.pdf


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl