Wybory członków Młodzieżowej Rady Gminy powinny być powszechne, tajne, bezpośrednie i równe. Jest to bardzo ważny element edukacyjny działania Młodzieżowych Rad, który przyzwyczaja młodych ludzi do uczestniczenia w głosowaniach oraz debatowania o przyszłości społeczności lokalnej.

Rekomendujemy organizację wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy na terenie szkół – zazwyczaj gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W takiej sytuacji każda z nich staje się okręgiem wyborczym.

Możemy wyróżnić trzy etapy organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy:

  1. informowanie o wyborach,
  2. kampania wyborcza,
  3. głosowanie i ogłoszenie wyników.

Pierwszym działaniem przy organizacji wyborów jest przeprowadzenie w szkołach kampanii informacyjnej o młodzieżowej radzie i ich zadaniach oraz ogłoszenie, że wybory będą miały miejsce oraz zachęcenie uczniów do kandydowania na młodzieżowych radnych. Konieczne jest przekazanie wszystkim uczniom jasnej informacji o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów, zadaniach, jakie przed kandydatem zostaną postawione oraz o korzyściach bycia młodzieżowym radnym.

Następnym etapem jest kampania wyborcza w szkołach. Przed jej rozpoczęciem warto zorganizować spotkanie młodzieży z dorosłym radnym, podczas którego opowie on o sposobach prowadzenia kampanii. Kampania trwa kilka (3-5) dni – jest to wystarczający czas na zaprezentowanie swoich programów wyborczych (ulotki, plakaty), spotkania wyborcze i debaty z elektoratem.

Nad organizacją głosowania w szkołach mogą czuwać Szkolne Komisje Wyborcze, składające się z uczniów. W wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy powinni wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Wybory odbywają się jednego dnia. Uczniowie głosują na przerwach albo podczas lekcji. Pod koniec dnia szkolne komisje wyborcze liczą głosy oraz sporządzają protokół z wyborów. Następnego dnia komisja wyborcza wywiesza w widocznym miejscu informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz o tym, którzy z nich dostali się do Młodzieżowej Rady Gminy.

 


Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl