Opis przypadku Gdynia

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni została powołana Uchwałą nr XII/223/11 Rady Miasta Gdyni z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu. Uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. zmieniła statut Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. 24.10.2018 odbyły się wybory do VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

efekt w skrócie

W Gdyni młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych i razem z władzami zajęli się następującymi problemami/tematami publicznymi:

 1. Transportem publicznym w Gdyni: 8.12.2018 r wiceprzewodniczący MRMG w imieniu MRM na spotkaniu z P. Katarzyną Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki) zaproponował  zmiany w rozkładach jazdy autobusów w Gdyni. Postulaty MRM dotyczyły  zwiększenia częstotliwości jeżdżenia autobusów do Gdynia Orłowa w godzinach porannych (ze względu na trzy szkoły średnie, które się tam znajdują) i dopasowania ich do pracy szkoły.
 2. Rozpoczęli temat większego zaangażowania młodych w budżet obywatelski Miasta. Władze wyraziły gotowość i deklaracje konsultowania form promocji i dotarcia do młodzieży z informacją o budżecie obywatelskim i metodach włączenia w niego projektów młodych. W efekcie podjętych rozmów, działań i informowania młodych i MRM o budżecie obywatelskim – 6.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla MRM, na temat zasad, celów budżetu obywatelskiego w Gdyni.

To co było największym efektem pracy z władzami w Gdyni to wygenerowanie katalogu tematów i decyzji publicznych, do których władze mogą i rozważą dopuszczenie młodych do współdecydowania. Tematów i decyzji, które wynikają ze specyfiki i uwarunkowań Miasta Gdyni, gotowości i horyzontów władz i urzędników i potrzeb Miasta do zasięgnięcia opinii młodych.

Sukcesem jest również włączenie Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), które jest instytucją miejską odpowiedzialną za dialog obywatelski władz z mieszkańcami do projektu i bezpośredniego dialogu z MRM. Władze Miasta i LIS zadeklarowały, że będą włączały MRM w prowadzone procesy konsultacji społecznych w Mieście oraz postarają się dedykować MRM odrębne działania, które w sposób szczególny będą włączać ich do dialogu z władzami.

droga – opis podjętych działań

Pierwsza debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 13.06.2019

W dniu 13 czerwca 2019,w godz. 14:30-16:00 odbyło się wydarzenie „Parki kieszonkowe w Gdyni – okrągły stół”, podczas którego młodzież, dorośli i przedstawiciele stowarzyszeń pracowali w grupach nad tematami związanymi z możliwością powstania parków kieszonkowych w Gdyni. Spotkanie odbyło się w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu.

Celem było zainteresowanie młodzieży aktywnością obywatelską, zawiązanie dialogu pomiędzy młodzieżą a osobami decyzyjnymi, wymiana poglądów pomiędzy osobami zainteresowanymi architekturą, zielenią i estetyką miasta. Na debacie pojawiło się duże grono reprezentantów Radnych Urzędu Miasta, Radnych Dzielnic, Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta, Biura Ogrodnika, przedstawicieli oświaty, nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządów szkolnych, Stowarzyszenia Nasze Orłowo, Stowarzyszenia Cool-awi oraz reprezentantów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

We wrześniu 2019 do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni przyjęty został projekt powstania parków kieszonkowych. Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.bo.gdynia.pl/Drugi_miejski_projekt_do_BO_zostanie_zrealizowany.html

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz – Przewodnicząca Rady Miasta Pani Joanna Zielińska, Radni poszczególnych dzielnic. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 50 osób z samorządów uczniowskich, stowarzyszeń czy miasta.

W trakcie debaty uczestnicy dyskutowali (w odrębnych grupach) o następujących kwestiach:

 • Lokalizacje. Gdzie mogłyby powstać parki kieszonkowe?
 • Funkcja i oczekiwania. Kto będzie korzystał z parków kieszonkowych? Jakie macie oczekiwania względem parków?
 • Wygląd. Jakie mogłoby być wyposażenie parków kieszonkowych? Jaki charakter miałyby przyjąć, żeby wpasować się w klimat dzielnicy? Czy bezpieczeństwo w parku jest ważne i w jaki sposób łączy się z wyposażeniem?
 • Dostępność. Jak dostosować parki kieszonkowe do potrzeb osób z niepełnosprawnością (ruchową, sensoryczną, intelektualną), potrzeb seniorów, dzieci i zwierząt?

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej – tzw. pierwsze wysłuchanie publiczne – 19.09.2019 r.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, którego przewodniczącą jest p. Elżbieta Sierżęga Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – Kamil Sarapuk (Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia) przedstawił efekty debaty (1 okragłego stołu w Gdyni).

Druga debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 30.10.2019

Tematem drugiego okrągłego stołu władz Miasta z młodymi obywatelami był transport publiczny w Gdynii. W trakcie debaty – okrągłego stołu młodzież z władzami Miasta razem pracowała w poszczególnych grupach dotyczących tematów:

 • Jak powinny być ustalone rozkłady jazdy autobusów tak by spełniały oczekiwania i potrzeby młodych ludzi?
 • Jakie znacie możliwości wpłynięcia na komfort użytkowania komunikacji miejskiej w Gdyni i czy jest możliwe aby któryś z pomysłów młodzieży wprowadzić w życie naszego miasta?
 • Czy pieszy w Gdyni jest bezpieczny?

Postulaty z debaty były następujące:

 1. Polepszenie konfiguracji połączeń przesiadkowych
 2. Zwiększenie częstotliwości jeżdżenia niektórych autobusów
 3. Dopasowanie rozkładu jazdy do szkolnych dzwonków
 4. Zwiększenie dostępu do komunikacji większej liczbie osób
 5. Zapewnienie informacji pasażerskiej na większej liczbie przystanków autobusowych
 6. Zwiększenie widoczności informacji o zmianach trasy autobusów

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta Gdynia – tzw. drugie wysłuchanie publiczne – 28.01.2020 r.

W dniu 28 stycznia 2020 przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – radna Julia Wyczk oraz opiekun Marta Otrębska – wzięły udział w spotkaniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni. Celem spotkania było przekazanie radnym rekomendacji wypracowanych podczas okrągłego stołu dotyczącego dostosowania transportu miejskiego w Gdyni do potrzeb młodzieży.

Julia Wyczk przedstawiła najważniejsze rekomendacje wypracowane podczas okrągłego stołu. Na koniec radni mieli okazję zadania pytań dotyczących rekomendacji oraz odniesienia się do postulatów młodzieży.

kontekst

W Gdyni bezpośrednio pracowaliśmy z Wymiennikownią (https://wymiennikownia.org/), Laboratorium Innowacji Społecznych (http://lis.gdynia.pl/), P. Magdaleną Annuszek (Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Miasta Gdynia) oraz Joanna Zielińską (Przewodniczącą Rady Miasta Gdynia). Za pracę zespołu odpowiedzialna był Magdalena Dębna, pracowniczka Wymiennikowni i Marta Otrębska opiekunka Młodzieżowej rady Miasta Gdynia.

Laboratorium Innowacji Społecznych to samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców. Wymiennikownia to Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu! Wymiennikownia to miejsce dla osób w wieku 13-35 lat, w którym można wziąć udział w zajęciach lub warsztatach, wymienić się pasjami i pomysłami, poznać ciekawych ludzi, swobodnie spędzać czas, odpocząć. Ale nie tylko – organizowane są tu także zajęcia dla szkół, spotkania organizacji i przeróżne eventy robione przez młodzież dla młodzieży.Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl