REZULTATY PROJEKTU

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH

Road Map: rekomendacje dotyczące wzmacniania partycypacji obywatelskiej młodzieży

Tekst w wersji angielskiej.

WPROWADZENIE: W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci obserwujemy z rosnącym zaniepokojeniem spadek zaangażowania obywatelskiego młodzieży i  ich uczestnictwa w życiu politycznym. Rozpoczęliśmy  dyskusję akademicką na temat utraty zainteresowania młodzieży sprawami obywatelskimi i politycznymi, ich rosnącej apatii (w porównaniu do poprzednich pokoleń) i niewielkiego zainteresowania dobrobytem społecznym. Takie zjawisko może prowadzić do osłabienia demokracji. Obywatelskie i polityczne uczestnictwo młodzieży to proces angażowania młodzieży w decyzje władz lokalnych, które mają wpływ na ich życie. Obejmuje lokalne inicjatywy, które kładą nacisk na działalność kulturalną i sportową, kwestie ekologiczne, społeczne, edukację, usługi publiczne i inne kwestie. Cel tych rekomendacji jest dwojaki: pierwszy polega na zebraniu i przedstawieniu podsumowania konsultacji z zainteresowanymi stronami. Po drugie – ustalenie, jakie są główne luki procesach partycypacji politycznej młodzieży i jak zwiększyć synergię i współpracę między różnymi czynnikami.

Badania potrzeb instytucji w obszarze partycypacji obywatelskiej młodzieży

Tekst w wersji angielskiej.

WPROWADZENIE: Celem badania ilościowego była identyfikacja i ocena potrzeb instytucji zaangażowanych we wzmacnianie aktywności obywatelskiej młodzieży na poziomie lokalnym i transgranicznym i we  włączanie młodzieży w procesy decyzyjne, identyfikacja kluczowych barier w obywatelskim uczestnictwie młodych ludzi oraz zebranie skutecznych form i metod angażowania młodzieży w aktywne obywatelstwo. Problem został przedstawiony z perspektywy dorosłych decydentów reprezentowanych przez pracowników lokalnych instytucji z litewskiej gminy Telšiai, polskich gmin:  Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie oraz szwedzkiej gminy Hässleholm.

Badania potrzeb młodzieży w obszarze partycypacji obywatelskiej

Tekst w wersji angielskiej.

WPROWADZENIE: Celem tego badania ilościowego była identyfikacja i ocena następujących głównych na poziomie lokalnym i transgranicznym: sytuacja uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym badanych gmin, określenie możliwości i form udziału młodzieży w dyskusji na temat zagadnień związanych z ich bezpośrednim otoczeniem, w tym podejmowaniu decyzji; kluczowe bariery w zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego młodzieży; potrzeby młodych ludzi w wieku 14–24 lata pod kątem zwiększenia ich aktywności obywatelskiej. Problem został nakreślony z perspektywy młodzieży litewskiej gminy Telšiai, polskich gmin:  Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie oraz szwedzkiej gminy Hässleholm.

Wyniki indywidualnych i grupowych konsultacji. Polityczne zaangażowanie młodzieży na poziomie lokalnym – rola Rad Młodzieżowych i otwartych centrów młodzieżowych

Tekst w wersji angielskiej.

WPROWADZENIE: Przedmiotem tych badań było uczestnictwo młodzieży z Młodzieżowych Rad Gmin oraz z innych organizacji (centra młodzieżowe, platformy konsultacyjne) w życiu publicznym gmin biorących udział w projekcie. Celem tych badań było zrozumienie poziomu zaangażowania młodzieży i ich głównych ograniczeń w tym obszarze, w kilku krajach europejskich oraz przedstawienie jakościowej wiedzy, jak pracownicy młodzieżowi, eksperci, lokalni politycy postrzegają i rozumieją udział młodzieży w życiu politycznym. Co oznacza „zaangażowanie” w politykę lokalną i proces kształtowania polityki miejskiej dla młodych ludzi? Jakie są najbardziej odpowiednie formy dla autentycznego politycznego i obywatelskiego zaangażowania? Jakie są najistotniejsze tematy związane z politycznym zaangażowaniem młodzieży na poziomie gminy? Jakie są główne czynniki ograniczające zaangażowanie młodzieży?

Partycypacja obywatelska młodzieży w regionie Południowego Bałtyku. Przykład Litwy, Polski i Szwecji. Książka.

Tekst w wersji polskiej

WPROWADZENIE: Celem pracy było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży, jako wymagającego wzmocnienia elementu inkluzji społecznej w rejonie Południowego Bałtyku na przykładzie wybranych gmin z Litwy, Polski i Szwecji. Uwaga autorów została skupiona na diagnozie kluczowych elementów partycypacji obywatelskiej młodzieży na poziomie lokalnym i transgranicznym z uwzględnieniem kontekstu krajowych polityk młodzieżowych i polityki w Unii Europejskiej. Problem został naświetlony z perspektywy dwóch grup społecznych dorosłych decydentów reprezentowanych przez pracowników instytucji lokalnych oraz młodzieży w wieku 14-24 lata z litewskiej gminy Telsze, polskich gmin: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława, Nowe Miasto Lubawskie oraz szwedzkiej gminy Hässleholm.

POZOSTAŁE REZULTATY

Tożsamość Młodzieży z regionu Południowego Bałtyku – Portfolio

Tekst w wersji angielskiej.

WPROWADZENIE: Publikacja online, która w skrócie przedstawia fakty dotyczące projektu SB YCGN, jego organizacji partnerskich, zaangażowanych gmin i instytucji lokalnych – ich regularne działania i ciekawe inicjatywy.

Tożsamość Młodzieży z regionu Południowego Bałtyku – Portfolio

Filmy powstałe podczas różnych działań projektowych. Na szczególną uwagę zasługują filmy stworzone przez młodych ludzi na konkurs wideo pod nazwą „Partycypacja obywatelska i aktywność młodzieży z punktu widzenia projektu SB YCGN” organizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.


Aktualności Artykułów: 1
Metoda „okrągłych stołów” – projekt South Baltic Youth Core Groups Network
25/03/2020

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl