Karta zasad i standardow sieci grup młodzieżowych południowego bałtyku

Wprowadzenie

Społeczeństwo obywatelskie w państwach południowego Bałtyku nie stało się do tej pory znaczącą siłą w kształtowaniu aktywnych postaw młodzieży i powiązanych z nimi procesów społecznych. Bez dobrze zorganizowanego i zdecydowanego przywództwa i ukierunkowania działań, lokalne instytucje działające na rzecz młodzieży będą nadal pracować indywidualnie, na mniejszą skalę. Dlatego stworzyliśmy międzynarodową sieć, która łączy podmioty lokalne i regionalne i której celem jest tworzenie koalicji na rzecz rozwiązywania szerszych często międzynarodowych problemów. 

Na jakie potrzeby odpowiada sieć?

 • W krajach południowego Bałtyku interesy i problemy młodych ludzi są wciąż w dużej mierze ignorowane (lepsza sytuacja jest w krajach Zachodniej Europy, gorzej np. w Polsce i Litwie).
 • Brakuje efektywnego dialogu publicznego, potrzebne jest lepsze wzajemne zrozumienie poszczególnych instytucji: rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu oraz organizacji młodzieżowych.
 • W programach szkolnych brakuje metod i narzędzi wspierających uczestnictwo i zaangażowanie młodych ludzi w swoich społecznościach, zwłaszcza tych zwiększających  oddolne działania, także wolontariackie.
 • Administracji samorządowej brakuje umiejętności, aby skutecznie zaangażować przedstawicieli młodzieży w dyskusje i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z młodzieżą.

Czym jest sieć?

South Baltic Youth Core Group Network – Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku jest efektem międzynarodowego projektu o tej samej nazwie. Celem sieci jest połączenie instytucji i osób (administracja, NGO-sy, instytucje samorządowe, organizacje młodzieżowe, młodzi ludzie itp.), które mają potencjał wzmocnienia i wspierania obywatelskiego zaangażowania młodych ludzi.

Sieć Grup Młodzieżowych polega na nieformalnej współpracy i opiera się z jednej strony na wymianie informacji i doświadczeń, z drugiej – na wspólnie podejmowanych akcjach i działaniach, w które mogą zaangażować się wszyscy lub tylko zainteresowana część jej członków.

Główne cele:

 • Zwiększanie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji w ich społecznościach;
 • Zwiększenie wielostronnego dialogu, wymiana wiedzy i doświadczeń;
 • Wspólne działania różnych organizacji i instytucji, młodych ludzi.

Sieć działa na dwóch poziomach – lokalnym i regionalnym/transgranicznym.

STRUKTURA LOKALNA, w ramach której zapraszamy do debat i spotkań w ramach lokalnych społeczności – gmin, samorządów itp.  Celem tych działań jest partnerstwo, spotkanie i połączenie sił przedstawicieli różnych środowisk – władz, urzędów, instytucji, organizacji (pozarządowych i innych) oraz młodzieży w zwiększeniu wpływu młodych ludzi na podejmowane w tych środowiskach decyzje. Pracowaliśmy m.in. nad tematem stypendiów dla młodzieży, komunikacji publicznej, parków miejskich czy działania i programu miejscowych domów kultury. W ramach działań lokalnych rekomendujemy wypracowaną w ramach projektu SB YCGN (2018-2020) tzw. metodę „okrągłych stołów” (Więcej o metodzie w załączniku).

STRUKTURY REGIONALNE/TRANSGRANICZNE, w ramach których rekomendujemy organizowanie forów dla przedstawicieli kilku społeczności lokalnych. Fora te służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i dobrych praktyk (np. wypracowanych w ramach spotkań Sieci na poziomie lokalnym). Forum jest okazją do zapoznania się ze sprawami, które okazały się ważne w innych społecznościach i państwach i które mogą zainspirować podjęcie podobnych w swojej lokalnej społeczności. Fora są też okazją do podjęcia wspólnych tematów, szkoleń i inicjatyw (np. projektów) w szerszej, niż tylko lokalna, koalicji.

PORTAL gromadzi – z jednej strony informacje o działaniach Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku, z drugiej – wiedzę i doświadczenia wyciągnięte z dotychczasowych działań Sieci (i nie tylko).

Kto, poza młodzieżą może przystąpić lub wziąć udział w działaniach Sieci?

 • Organizacje i instytucje współpracujące z młodzieżą lub na rzecz młodzieży w ramach codziennej pracy, np. jednostki samorządowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe lub wspierające młodzież, centra sportowe, centra kultury, biblioteki itd.
 • Instytucje mające wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej, które mają wpływ na lokalne i regionalne polityki młodzieżowe, zmiany prawne itp., na przykład przedstawiciele władzy samorządowej.
 • Instytucje naukowe i badawcze, które dostarczają narzędzi i wiedzy w sprawach młodzieży, np. uniwersytety, parki naukowe, inkubatory przedsiębiorczości.
 • Jednostki specjalizujące się w dziedzinie wsparcia młodzieży i lokalnych społeczeństw, mające wpływ na poprawę sytuacji młodzieży lub przyczyniają się do wzrostu jej wartości i znaczenia, np. organizacje pozarządowe, grupy interesu społeczności i biura turystyczne.

Zasady i standardy:

1. Otwartość i inkluzyjność.

Sieć Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku jest strukturą otwartą i nieformalną. Każdy może skorzystać ze zgromadzonej w jej ramach wiedzy i doświadczeń (np. za sprawą portalu). Do działań sieci zapraszamy wszystkich chętnych się zaangażować młodych ludzi, przedstawicieli władz i instytucji, organizacje pozarządowe. Podstawowym celem działania Sieci jest właśnie włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji publicznych i zwiększanie ich wpływu w społecznościach.

2. Partnerstwo i współpraca

Istotą Sieci jest partnerstwo i współpraca. U podstaw leży współpraca w społecznościach lokalnych – spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz, instytucji i zaangażowanych organizacji oraz wspólna praca przy konkretnych decyzjach podejmowanych w lokalnej społeczności. Każda ze stron jest informowana o wszystkich etapach zainicjowanych wspólnie działań oraz o ich wynikach. Na szerszym transgranicznym poziomie współpraca opiera się przede wszystkim na równym dzieleniu się doświadczeniami, wiedzą i radą, jak również na wspólnie podejmowanych inicjatywach.

3. Równość

W Sieci, każdy głoś jest równy. Niezależnie, czy jest się przedstawicielem władzy, uczniem szkoły, młodzieżowym radnym, badaczem naukowym czy prezesem organizacji pozarządowej, mieszkańcem Polski lub Szwecji – każdy ma równy głos i każdy ma prawo się wypowiadać i być wysłuchanym.

4. Edukacja, podnoszenie świadomości.

Nieodłącznym elementem działań w ramach sieci, jest dzielenie się wiedzą i elementy szkolenia. Każdy może korzystać ze zgromadzonej wiedzy na portalu. Jedną z rekomendacji w organizowaniu spotkań na szerszym – regionalnym forum, jest zawarcie w nich form szkoleniowych, dzięki czemu mogą stać się źródłem inspiracji i wiedzy na temat, jak wprowadzać zmiany np. w swoich społecznościach lokalnych. Dzięki działaniom sieci, coraz więcej osób (nie tylko młodych) ma szansę doświadczyć lub dowiedzieć się, jak ważne jest uczestnictwo w życiu publicznym.

5. Integracja

Działania Sieci poprzez spotkania i współpracę lokalną przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności. Dodatkowo – współpraca na szerszym transgranicznymi poziomie umożliwia poznanie i wzajemne zrozumienie partnerów z różnymi kulturowymi korzeniami, co przyczynia się do integracji transgranicznej i międzynarodowej.

6. Odpowiedzialność i jawność.

Partnerzy w ramach Sieci podejmujący działania na rzecz zwiększenia wpływu młodych ludzi na decyzje podejmowane w społecznościach (lokalnych lub międzynarodowych)  odpowiedzialnie podchodzą do powziętych zobowiązań. Pilnują, żeby wszystkie zaangażowane strony zostały poinformowane o konsekwencjach wspólnych działań, np. władze powiadamiają uczestników lokalnych debat czy i w jaki sposób wypracowane postulaty zostały wprowadzone w życie.

7. Dzielenie się doświadczeniem.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jest jednym z filarów działania Sieci. Dzięki dzieleniu się z partnerami (poprzez portal, spotkania lub innymi sposobami), członkowie sieci mogą inspirować się nawzajem i uczyć się od siebie nawzajem zarówno na pozytywnych, jak i negatywnych przykładach.

8. Udział młodych

Ponieważ przedmiotem działania Sieci jest włączanie młodych ludzi w podejmowanie decyzji i zwiększanie ich obywatelskiej partycypacji, oni sami powinni brać udział we wszystkich działaniach sieci. Decyzje i działania o lub na rzecz młodzieży powinny być podejmowane z ich udziałem.


Aktualności Artykułów: 1
Metoda „okrągłych stołów” – projekt South Baltic Youth Core Groups Network
25/03/2020

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl