Podsumowanie projektu

South Baltic Youth Core Groups Network był to międzynarodowy projekt zrzeszający partnerów z regionu Południowego Bałtyku. Projekt dedykowany był współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych obywateli. Ogólnym celem projektu było zbudowanie sieci partnerów z Południowego Bałtyku w celu promowania  wsparcia zaangażowania obywatelskiego młodych oraz włączania ich do procesów decyzyjnych na lokalnym poziomie.

Projekt tworzyło 14 partnerów z kraju i z zagranicy: reprezentujących lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (Euroregion), sektor akademicki i organizacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży. Liderem Projektu było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Działania w ramach projektu SB YCGN można podzielić na trzy główne obszary:

  • modelowanie procesu zaangażowania obywatelskiego młodzieży na poziomie lokalnym,
  • międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń
  • badania prowadzone przez instytucje naukowe.

Głównym celem działań na poziomie lokalnym było wsparcie władz samorządowych we włączaniu młodych ludzi w proces podejmowania decyzji. W tym celu przeprowadzono szereg szkoleń, zarówno dla przedstawicieli władz, urzędników oraz opiekunów młodzieżowych rad, jak i dla młodych działających w młodzieżowych radach. Podstawową metodą działania na tym poziomie były, zainspirowane doświadczeniami litewskimi, „okrągłe stoły” – debaty, do których zasiadają przedstawiciele władz, młodzieży i organizacji zainteresowanych – tzw. lokalne grupy młodzieżowe.

Więcej o metodzie znajdziesz tutaj

Głównym celem działań na poziomie międzynarodowym była natomiast wymiana doświadczeń w zakresie partycypacji obywatelskiej młodych poprzez wizyty studyjne i międzynarodowe szkolenia dotyczące polityk młodzieżowych oraz wspierania kompetencji obywatelskich młodych ludzi. Działania te mają podparcie teoretyczne w, również prowadzonych w ramach projektu, badaniach naukowych na temat zaangażowania obywatelskiego młodzieży, barier, motywacji i zainteresowań młodych w tym temacie.

Więcej o badaniach  znajdziesz tutaj.

Efektem projektu jest więc, po pierwsze – wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodzieży i włączanie ich w podejmowanie decyzji, m.in. dzięki wdrożeniu metody „okrągłych stołów”. Po drugie – stworzenie Sieci Grup Młodzieżowych (Youth Core Group Network), która polega na nieformalnej współpracy i opiera się na wymianie informacji i doświadczeń (m.in. tych zebranych w ramach lokalnych „okrągłych stołów”) oraz wspólnie podejmowanych akcjach i działaniach wokół ważnych dla młodych ludzi tematów.

Więcej o zasadach i standardach Sieci znajdziesz tutaj.

Rezultaty projektu

W ramach projektu odbyły się co najmniej dwa spotkania w formule okrągłych stołów w partnerskich samorządach: w Elblągu, Iławie, Gdyni, Nowym Mieście Lubawskim, Dzierzgoniu, Telsze (Litwa) i Hassleholm (Szwecja). W projekt zaangażowanych było prawie 500 młodych ludzi z różnych gmin Regionu Południowego Bałtyku, około 50 lokalnych polityków i przedstawicieli władz lokalnych. Projekt zwiększył świadomość roli samorządu lokalnego w życiu lokalnym oraz możliwości współdecydowania przez młodych mieszkańców. Młodzi ludzie mieli okazję zaprezentować wypracowane przez siebie rozwiązania i przeprowadzić konstruktywne dyskusje z przedstawicielami lokalnych władz z ich miast. Pod wpływem debat z młodymi ludźmi, w niektórych gminach zaszły prawdziwe zmiany.

Ze szczegółowym opisem działań podjętych w ramach projektu SB YCGN w latach 2018 – 2020 można zapoznać się tutaj.

Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Projekt jest finansowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Interreg Południowy Bałtyk ma na celu Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną między podmiotami lokalnymi i regionalnymi z Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji. Opierając się na morskim charakterze programu, „niebieski wzrost” odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego w zakresie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w regionie Południowego Bałtyku. Jednocześnie „zielony wzrost” podkreśla potrzebę podążania ścieżką wzrostu gospodarczego w równowadze ze środowiskiem, w szczególności poprzez wykorzystanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku w sposób zrównoważony.

Projekt tworzyli

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Fundacja Civis Polonus

Fundacja Samogitia Community – Litwa

Gmina Telsiai – Litwa

Gmina Køge – Dania

Uniwersytet w Kłajpedzie – Litwa

Gmina Vimmerby – Szwecja

Gmina Hässelholm – Szwecja

Politechnika Gdańska

Nowe Miasto Lubawskie

Gmina i Miasto Dzierzgoń

Gmina Gdynia

Gmina Iława Gmina i Miasto Elbląg


Aktualności Artykułów: 1
Metoda „okrągłych stołów” – projekt South Baltic Youth Core Groups Network
25/03/2020

Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl