Opis przypadku Nowe Miasto Lubawskie

droga i efekt realizacji projektu „South Baltic Youth Core Group Network”

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie wraz z opiekunką Martą Kortes

efekt w skrócie

W Nowym Mieście Lubawski młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych:

Rewitalizacji rynku miasta: na spotkaniu z P. Burmistrzem Józefem Blankiem (4.12.18) młodzieżowi radni i radne zostali poinformowani przez Pana Burmistrza o prowadzonych procesie rewitalizacji rynku miasta, zapoznani z planami, pokazano im makiety i zdjęcia projektów zmian rynku. Burmistrz zachęcił MRM do brania udziału w przyszłych, kolejnych prowadzonych obowiązkowych konsultacjach społecznych związanych z rewitalizacją Miasta. W trakcie dyskusji młodzież miała okazję rozmawiać z Burmistrzem miasta na temat przyszłego wyglądu  głównego miejsca spotkań młodzieży – rynku miejskiego i planowanych inwestycji w Mieście .

Rozpoczęliśmy procesy udziału młodych w decydowaniu publicznym na ważne dla MRM tematy tj. na temat przyznawanych stypendiów dla młodych (zasady, wysokość, forma nagród) i zasadach korzystania z infrastruktury sportowej w mieście, w tym o ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla młodych.

droga – opis podjętych działań

Pierwsza debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 18.04.2019

18.04.19 r. odbyła się debata Młodzieżowej Rady Miasta z P. Burmistrzem tym razem dedykowana tylko na temat stypendiów dla młodych w Nowym Mieście Lubawskim

W trakcie debaty – okrągłego stołu młodzież z władzami Miasta razem pracowała w poszczególnych grupach tematycznych dotyczących:

 • Dla jakich uczniów powinno być stypendium? Kto powinien decydować o przyznaniu stypendium?
 • Jaką formę powinny mieć stypendia i jak często powinny być przyznawane?
 • Inne kryteria przyznawania stypendiów – czy tylko za wyniki w nauce?
 • Sposób i czas wręczania stypendiów

Ustalono zapisy regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce w Nowym Mieście Lubawskim a P. Burmistrz zadeklarował, że w 2020 roku władze zabezpieczą 40 000 pln na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów i uczennic Nowego Miasta Lubawskiego.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej – tzw. pierwsze wysłuchanie publiczne – 25.06.2019 r.

25 czerwca 2019 roku Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta na sesji Rady Miasta przedstawiła podsumowanie debaty przeprowadzonych 18 kwietnia br. dotyczącej wprowadzenia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów w roku szkolnym 2019-2020.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Józef Blank wraz z Zastępcą Krzysztofem Widźgowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Zastępca Skarbnika Miasta Marzena Krzemińska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska, Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Jerzy Grządzielewski.

Drugi etap realizacji „Spotkania przy okrągłym stole” w ramach projektu Euroregionu Bałtyk

Link do relacji z wydarzenia na oficjalnej stronie Miasta: http://umnowemiasto.pl/component/k2/item/1377-drugi-etap-realizacji-spotkania-przy-okraglym-stole-w-ramach-projektu-euroregionu-baltyk

Druga debata władz z młodymi – tzw. „okrągły stół” – 5.11.2019

Tematem 2 okrągłego stołu była komunikacja oraz funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury (MCK) w dialogu z młodymi mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego .

W debacie wzieli udział: Burmistrz NML Józef Blank, Dyrektorzy Szkół: Pan Jerzy Resicki, Pan Zbigniew Domżalski, Pani Bożena Rutkowska – Marciniak. Pani Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury (MCK), Dyrektor Biblioteki miejskiej, Samorządy Uczniowskie, Opiekunowie Młodzieżowej Rady, Radni Młodzieżowej Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Dyskusja w grupach tzw. stolikach tematycznych koncetrowała się wokół następujących tematów:

 • Jak powinna wyglądać oferta MCK dla młodych mieszkańców, tak aby liczniej odwiedzali przestrzeń wspólną? Jak zainteresować młodych ofertą kulturalną  młodzież?
 • Przestrzeń MCK. Jak powinna być przystosowana przestrzeń,  żeby młodzi chcieli w niej uczestniczyć?
 • Promocja MCK.  Jak wypromować działania MCK tak, żeby docierała do każdego mieszkańca?
 • Współpraca. Jak powinna wyglądać współpraca między decydentami/mieszkańcami/młodzieżą a osobami zarządzającymi MCK?

Główne wnioski po pracy w stolikach tematycznych:

 1. W MCK brakuje oferty skierowanej do mieszkańców w wieku 12-16 lat.
 2. Młodzi ludzie potrzebują bezpiecznej przestrzeni do wspólnego spędzania czasu „bez nadzoru dorosłych”.
 3. Młodzieżowa Rada chętnie włączy się w promowanie wydarzeń, które odbędą się w MCK.
 4. Pojawił się pomysł regularnych spotkań między Młodzieżową Radą a Dyrekcją czy przedstawicielami MCK.
 5. Wspólne zagospodarowanie jednej z sal MCK przez młodzież w porozumieniu z decydentami.
 6. Wprowadzenie oferty zajęć dla młodych do MCK o nietypowej tematyce np. o modzie, nagrywaniu czy montażu filmików, używania najnowszych aplikacji na rynku.
 7. Połączenie akcji promocyjnej w ramach, której powstałby filmik o MCK z warsztatami o tworzeniu filmów. Montowaniu i powadzeniu kanału na YouTube.
 8. Założenie skrzynek z pomysłami na działalność MCK, które znajdą się w każdej szkole.
 9. Stworzenie lub udostępnienie przestrzeni MCK, w której młodzi ludzie będą mogli spożyć posiłek.
 10. Ustalenie kolejnych kroków i spotkań młodych z władzami miasta na tema funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury.

Młodzi przedstawili wnioski i rekomendacje z okrągłego stołu na sesji Rady Miasta – tzw. drugie wysłuchanie publiczne – 9.12.2019 r.

9 grudnia 2019 roku radny Młodzieżowej Rady Miasta Maksymilian Rogalski przedstawił wnioski z drugiego okrągłego stołu na forum posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Józef Blank wraz z Zastępcą Damianem Artuszewskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Skarbnik Wioletta Chętnicka, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska, Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Jerzy Grządzielewski..

http://umnowemiasto.pl/media/k2/items/cache/3cfd4ff673c93395fd580159a9616109_XL.jpg

kontekst

Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Miasta Lubawskiego została powołana uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

W trakcie realizacji projektu władze miasta zwróciły się do nas z prośbą wsparcia przeprowadzenia wyborów do nowej kadencji MRM, tak by w skład MRM wchodziły młode osoby, które w jak największym stopniu rozumieją istotę działania MRM i wiedzą po co kandydują do MRM. Dlatego nasze prace w okresie VI-X. 2018 r. skoncentrowały się wokół wsparcia merytorycznie w tym zakresie władz, opiekunki MRM i współpracy ze szkołami, które organizowały proces wyborów MRM do nowej kadencji. Przeprowadziliśmy apele w szkołach na temat istoty działania MRM oraz zbliżających się wyborów do MRM. 16.10.2018 r. w szkołach w Nowym Mieście Lubawski odbyły się wybory do IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

Pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z Panem Burmistrzem Józefem Blank, P. Jerzym Grządzielewskim, Kierownikiem Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz P. Magdą Kortes i Pauliną Zaleś opiekunkami Młodzieżowej Rady Miasta.Copyright © 2019 SB YCGN. All rights reserved.
en pl